Loading...
logo spoločnosti EKOSERVIS s.r.o.
Loading...

SLUŽBY

služby spoločnosti EKOSERVIS SLOVENSKO
Inžinierska činnosť a projektovanie
V inžinierskej činnosti sa snažíme ponúknuť také služby, aby sme Vás odbremenili od žiadosti k územnému, stavebnému, kolaudačnému, vodoprávnemu, ... konaniu so štátnymi orgánmi, samosprávnymi orgánmi a inými organizáciami.
Prevádzkový poriadok, prevádzkovanie (kanalizácie, vodovodu a ČOV)
Prevádzkový poriadok je dokument spracovaný v zmysle Vyhlášky č. 55/2004 Z. z., ktorý je potrebný k vodohospodárskym stavbám, akými sú verejná kanalizácia, verejný vodovod, čistiareň odpadových vôd a pod. Prevádzkový poriadok obsahuje základné technické a technologické parametre predmetnej stavby, pokyny, návody a postupy pri výkone vodohospodárskych činností a jeho jednotlivých objektov a zariadení, elektrických zariadení, systémov merania a pod.
Návrhy a posudzovanie stavu
Naša spoločnosť vypracuje dokument, kde bude posúdená vaša vodohospodárska stavba. Dokument obsahuje posúdenie súčasného stavu stavby a návrh riešenia na jeho opravu/úpravu vrátane ekonomickej analýzy.
Technologický servis
Naša spoločnosť vykonáva technologický servis pre čistiarne odpadových vôd na celom území Slovenskej republiky. Odborný servisný technológ vykonáva technologický servis na ČOV, ktorý pozostáva z kontroly objektu, nastavenia technologických zariadení, akreditovaného odberu vzorky, metodického usmernenia a zaškolenia obsluhy, návrhu opatrení na zamedzenie vzniku porúch a závad na ČOV.
Prevádzkovanie
Prevádzkovanie je služba vykonávaná v zmysle Zákona č. 442/2002 Z. z. na základe osvedčenia o odbornej spôsobilosti pre zriaďovanie, rozvoj a prevádzkovanie verejných vodovodov a verejných kanalizácií.
Odborné školenia
Sme tím ľudí, ktorí sa neustále vzdeláva a svojou dlhoročnou praxou ponúkame odborné školenia z oblasti vodohospodárskych stavieb od návrhu, cez legislatívu až po samotnú realizáciu a údržbu.
Prevádzkovanie fekálneho vozidla
Odčerpávanie, odvoz a zabezpečenie likvidácie odpadových vôd zo žúmp, kalu zo septikov a z čistiarní komunálnych odpadových vôd vlastným fekálnym vozidlom. Prosíme, navštívte www.fekal.sk.
Analýzy vzoriek vody vo vlastnom laboratóriu
Vykonávame akreditovaný odber vzoriek; vo vlastnom novom laboratóriu vykonávame neakreditované analýzy vo vzorkách pitných, odpadových, povrchových a bazénových vôd na: pH, CHSKcr, BSK5, NL, N-NH4, N-NO2, N-NO3, P-PO4, Ncelk, Pcelk