Loading...
logo spoločnosti EKOSERVIS s.r.o.
Loading...

GDPR, Ochrana osobných údajov

GDPR
V spoločnosti EKOSERVIS SLOVENSKO, s. r. o. si vysoko vážime dôveru vás - našich partnerov, zákazníkov, dodávateľov a ďalších osôb, ktoré sú s nami v kontakte. Rešpektujeme Vaše súkromie. Akékoľvek informácie, ktoré pri našej činnosti od Vás získavame, chceme zodpovedne chrániť. Chceme ich použiť len na to, aby sme vám vedeli poskytnúť naše služby v požadovanom rozsahu, prípadne ich viac zefektívniť. V prípade akýchkoľvek otázok môžete našu spoločnosť kontaktovať v uvedených kontaktoch...

Zásady spracovania a ochrany osobných údajov

I. Základné ustanovenia

1. Správcom osobných údajov podľa čl. 4 bod 7 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov (ďalej len: "GDPR") je EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o. IČO 31 714 030 so sídlom Stredná 126, 059 91 Veľký Slavkov (ďalej len: "správca").
Kontaktné údaje správcu sú:
- adresa: Stredná 126, 059 91 Veľký Slavkov
- email: ekoservis@ekoservis.sk
- telefón: +42152 788 03 13

2. Osobnými údajmi sú všetky informácie o identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osobe; identifikovateľnou fyzickou osobou je fyzická osoba, ktorú možno priamo alebo nepriamo identifikovať, najmä odkazom na určitý identifikátor, napríklad meno, identifikačné číslo, lokačné údaje, sieťový identifikátor alebo pomocou jedného alebo viacerých špecifických faktorov, fyziologických, genetických, mentálnych, ekonomických, kultúrnych alebo spoločenských.

3. Správca nemenoval poverenca pre ochranu osobných údajov.

II. Zdroje a kategórie spracovávaných osobných údajov

1. Správca spracováva osobné údaje, ktoré ste mu poskytli alebo osobné údaje, ktoré správca získal na základe plnenia Vašej objednávky.

2. Správca spracováva Vaše identifikačné a kontaktné údaje a údaje nevyhnutné pre plnenie zmluvy.

III. Zákonný dôvod a účel spracovania osobných údajov

1. Zákonným dôvodom spracovania osobných údajov je:
- plnenie zmluvy medzi Vami a správcom podľa čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR,
- oprávnený záujem správcu na poskytovaní priameho marketingu (pre zasielanie obchodných oznámení a newsletterov) podľa čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR,
- Váš súhlas so spracovaním pre účely poskytovania priameho marketingu (pre zasielanie obchodných oznámení a newsletterov) podľa čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR v spojení s § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Zb., o niektorých službách informačnej spoločnosti v prípade, že nedošlo k objednávke tovaru alebo služby.

2. Účelom spracovania osobných údajov je:
- vybavenie Vašej objednávky a výkon práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi Vami a správcom; pri objednávke sú vyžadované osobné údaje, ktoré sú nutné pre úspešné vybavenie objednávky (meno a adresa, kontakt). Poskytnutie osobných údajov je nutnou požiadavkou pre uzatvorenie a plnenie zmluvy, bez poskytnutí osobných údajov nie je možné zmluvu uzavrieť alebo ju plniť zo strany správcu.

3. Zo strany správcu prichádza k automatickému individuálnemu rozhodovaniu v zmysle čl. 22 GDPR. S takým spracovaním ste poskytli svoj výslovný súhlas.

IV. Doba uchovávania údajov

1. Správca uchováva osobné údaje:
- po dobu nevyhnutnú k výkonu práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi Vami a správcom a uplatňovania nárokov z týchto zmluvných vzťahov (po dobu 15 rokov od ukončenia zmluvného vzťahu).
- po dobu, kým je odvolaný súhlas so spracovaním osobných údajov pre účely marketingu, najdlhšie 7 rokov, ak sú osobné údaje spracovávané na základe súhlasu.
2. Po uplynutí doby uchovávania osobných údajov správca osobné údaje vymaže.

V. Príjemcovia osobných údajov (subdodávatelia správcu)

1. Príjemcovia osobných údajov sú osoby:
- podieľajúce sa na dodaní tovaru/služieb/realizácii platieb na základe zmluvy
- zaisťujúce služby prevádzkovania e-shopu a ďalšie služby v súvislosti s prevádzkovaním e-shopu
- zaisťujúce marketingové služby

2. Správca nemá v úmysle poskytnúť osobné údaje do tretej krajiny (mimo EÚ) alebo medzinárodnej organizácii. Príjemcovia osobných údajov v tretích krajinách sú poskytovatelia cloudových služieb.

VI. Vaše práva

1. Za podmienok stanovených v GDPR máte:
- právo na prístup k svojim osobným údajom podľa čl. 15 GDPR
- právo na opravu osobných údajov podľa čl. 16 GDPR, poprípade obmedzenie spracovania podľa čl. 18 GDPR
- právo na výmaz osobných údajov podľa čl. 17 GDPR
- právo podať námietku proti spracovávaniu podľa čl. 21 GDPR
- právo na prenosnosť údajov podľa čl. 20 GDPR
- právo odvolať súhlas so spracovaním písomne alebo elektronicky na adresu, alebo email správcu uvedený v čl. III týchto podmienok

2. Ďalej máte právo podať sťažnosť na Úrade pre ochranu osobných údajov v prípade, že sa domnievate, že bolo porušené Vaše právo na ochranu osobných údajov.

VII. Podmienky zabezpečenia osobných údajov

1. Správca prehlasuje, že prijal všetky technické a organizačné opatrenia k zabezpečeniu osobných údajov.

2. Správca prijal technické opatrenia k zabezpečeniu dátových úložísk a úložísk osobných údajov v písomnej podobe.

3. Správca prehlasuje, že k osobným údajom majú prístup len im poverené osoby.

VIII. Záverečné ustanovenia

1. Odoslaním objednávky z internetového objednávkového formulára potvrdzujete, že ste zoznámený s podmienkami ochrany osobných údajov a že ich v celom rozsahu prijímate.

2. S týmito podmienkami súhlasíte zaškrtnutím súhlasu prostredníctvom internetového formulára. Zaškrtnutím súhlasu potvrdzujete, že ste zoznámený s podmienkami ochrany osobných údajov a že je v celom rozsahu akceptujete.

3. Správca je oprávnený tieto podmienky zmeniť. Novú verziu podmienok ochrany osobných údajov zverejní na svojich internetových stránkach a zároveň Vám zašle novú verziu týchto podmienok na Vašu e-mailovou adresu, ktorú ste správcovi poskytli.

Tieto podmienky nadobúdajú účinnosť dňom 25.05.2018.

www.ekoservis.sk

Cookies

Spoločnosť EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o. môže na svojich webových stránkach používať súbory „cookie“. Cookies sú malé množstvá textových dát, ktoré naše stránky nainštalujú na Váš počítač alebo mobilný telefón pri Vašej prvej návšteve na našich stránkach.

Typy súborov cookies sú
(a) súbory cookie relácie, ktoré sú dočasne uložené v počítači alebo zariadení počas relácie prehľadávania a po jej ukončení sa odstránia
(b) trvalé súbory cookie, ktoré sa uchovávajú v počítači dlhší čas. Tieto trvalé súbory cookie môže užívateľ vymazať.

Každý užívateľ prezeraním tejto našej webovej stránky súhlasí s ich používaním a ukladaním do svojho prehliadača. O tejto skutočnosti ste upozornený pri návšteve našej webovej stránky a svoj súhlas prejavujete ďalším prezeraním našej webovej stránky. Ak si neželáte, aby sme Váš počítač rozpoznali, môžete zabrániť ukladaniu Cookies na Vašom pevnom disku, keď si vyberiete možnosť v nastaveniach Vášho prehliadača „Nepovoliť žiadne Cookies“. Bližšie informácie o tom nájdete v návode výrobcu Vášho prehliadača. Ak dôjde k odmietnutiu používania cookies, našu stránku budete môcť naďalej navštíviť, avšak niektoré funkcie nemusia fungovať správne.

K čomu používame Cookies?
Umožňujú lepšiu funkčnosť nášho webu. Slúžia napríklad na personalizáciu obsahu a reklám, analýze našej návštevnosti a na udržiavanie informácií o prihlásení.

Nebojte sa, cookies nie sú škodlivé, ani nevedia napadnúť Váš prehliadač alebo počítač. Pre bližšie informácie, kde nájsť nastavenia cookies v prehliadači, je potrebné ísť na stránky konkrétneho výrobcu prehliadača.

Ako Google využíva súbory cookies zistíte tu:
https://policies.google.com/technologies/cookies?hl=sk

Viac informácií nájdete na:
https://sk.wikipedia.org/wiki/HTTP_cookie

Google Analytics

Táto webová stránka používa Google Analytics, webovú analytickú službu spoločnosti Google Inc. ("Google"), ktorá slúži na pozorovanie a vyhodnotenie využívania našich webových stránok. Na základe týchto údajov môžeme webové stránky upravovať tak, aby boli efektívnejšie a viac dostupnejšie. Google Analytics používa tzv. „cookies“, textové súbory, ktoré budú uložené na Vašom počítači a ktoré umožnia analýzu priebehu návštev našej webovej stránky. Medzi dané údaje patrí: typ a verzia prehliadača, použitý operačný systém, Referrer-URL (predtým navštívená stránka), hostiteľské meno zapojeného počítača (IP adresa), čas reakcie servera. Informácie vytvorené prostredníctvom cookies a prostredníctvom Vášho používania tejto stránky sa spravidla prenášajú na server spoločnosti Google v USA a tam sa uložia. V prípade aktivácie anonymity IP na tejto internetovej stránke spoločnosť Google Vašu IP adresu predtým skráti v rámci členských štátov EÚ alebo iných zmluvných krajín Dohody o európskom hospodárskom priestore. Len vo výnimočných prípadoch sa na server Google v USA prenesie celá IP adresa a tam sa skráti. V mene prevádzkovateľa tejto internetovej stránky bude Google používať tieto informácie na vyhodnotenie Vášho používania tejto internetovej stránky, na zostavovanie správ o aktivitách internetovej stránky a na podávanie ďalších informácií o používaní internetovej stránky a o službách spojených s používaním internetu v súvislosti s touto internetovou stránkou. IP adresa sprostredkovaná Vaším prehliadačom Google v rámci Google Analytics sa nespojí s ostatnými údajmi Google.

Môžete kedykoľvek zabrániť evidovaniu údajov, vytvorených súbormi cookie spoločnosti Google a vzťahujúcimi sa na Vaše využívanie webovej stránky (vrátane Vašej IP adresy) cez Google, ako aj spracovaniu týchto údajov prostredníctvom Google tak, že si stiahnete a nainštalujete doplnkový program (tzv. „Browser-Plugin“) dostupný pod nasledovným odkazom: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en

Podrobnejšie informácie o Google Analytics a ochrane osobných údajov nájdete na: https://www.google.com/analytics/terms/sk.html, alebo na https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=sk.

"Like-Button"

Na našej stránke sú integrované pluginy sociálnej siete Facebook, 1601 South California Avenue, Palo Alto, CA 94304, USA. Pluginy Facebooku rozpoznáte podľa loga Facebooku alebo podľa „Like-Button“ („Páči sa mi“) na našej stránke. Príklady pluginov Facebooku nájdete tu: https://developers.facebook.com/docs/plugins/.

Ak navštívite naše stránky, prostredníctvom pluginu sa vytvorí priame spojenie medzi Vaším prehliadačom a serverom Facebooku. Facebook tak dostane informáciu, že ste prostredníctvom svojej IP adresy navštívili našu stránku. Ak kliknete na „Like-Button“ Facebooku a ste prihlásený na Vašom Facebookovom účte, môžete prepojiť obsahy na našich stránkach vo Vašom Facebookovom profile. Tak môže Facebook priradiť návštevu našich stránok k Vášmu používateľskému účtu. Upozorňujeme však na to, že my ako poskytovateľ nemáme žiadne vedomosti o obsahu sprostredkovaných údajov ani o ich používaní prostredníctvom Facebooku. Ďalšie informácie nájdete vo vyhlásení o ochrane údajov Facebooku na https://facebook.com/policy.php.