Loading...
logo spoločnosti EKOSERVIS s.r.o.
Loading...

Čistenie odpadových vôd

Ponúkame nielen produkty, ale aj technologické riešenia

VITAJTE NA STRÁNKE SPOLOČNOSTI EKOSERVIS SLOVENSKO S.R.O. - LÍDRA V ČISTENÍ ODPADOVÝCH VôD
Spoločnosť EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o. je postavená na hlavnom princípe ochrany a starostlivosti o čistotu vôd. Je tímom ľudí, ktorí vnímajú najmä srdcom, aké bohaté hodnoty nás obklopujú a ako je nutné ich chrániť. Od jej založenia je jej poslanie úzko spojené s budovaním čistejšieho a zdravšieho prostredia pre náš život, ako aj so zodpovedným prístupom obnovy a zanechania tohto prostredia pre budúcnosť.

Na našich stránkach nájdete prehľad, aké konkrétne riešenia poskytuje naša spoločnosť v čistení odpadových vôd. Popis inovácií, technológií, technických prvkov a systémov, s ktorými sa snažíme o čo najlepšie výsledky pri prinavrátení čistejšej vody do prírody.

Aktuality
EKOSERVIS SLOVENSKO praje svojim klientom, obchodným partnerom a priaznivcom veľa osobných a pracovných úspechov v roku 2020.


EKOSERVIS SLOVENSKO praje svojim klientom, obchodným partnerom a priaznivcom veľa osobných a pracovných úspechov v roku 2020.
28/11/2019 - Dodaná kontajnerová čistiareň pre odberateľa v obci Bazanowice v Poľsku.
28/11/2019 - Dodaná kontajnerová čistiareň pre odberateľa v obci Bazanowice v Poľsku.

Kompaktné riešenie plastovej kontajnerovej čistiarne vrátane kompletného technologického vybavenia s osadením pod zemou, ktorá je po pripojení potrubia prítoku a odtoku pripravená na spustenie do prevádzky. Naši odborníci zabezpečujú pre budúcich užívateľov tiež odborné zaškolenie o prevádzkovaní a údržbe čistiarne.
November 2019: Pre Stredisko Bachledka Ski & Sun naša spoločnosť EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o. realizovala dodávku a montáž kontajnerovej biologickej čistiarne odpadových vôd typu BCTS 25 vrátane dvojstupňového mechanického predčistenia v rámci projektu Rozšírenia ČOV Bachledová dolina.
- November 2019: Pre Stredisko Bachledka Ski & Sun naša spoločnosť EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o. realizovala dodávku a montáž kontajnerovej biologickej čistiarne odpadových vôd typu BCTS 25 vrátane dvojstupňového mechanického predčistenia v rámci projektu Rozšírenia ČOV Bachledová dolina.

Návštevnosť strediska vzhľadom na otvorenie novej atrakcie „Chodník v korunách stromov“ výrazne narástla, čím narástla aj produkcia odpadových vôd. Biologická čistiareň zabezpečí vysokú kvalitu čistenia komunálnych odpadových vôd celého strediska s celoročnou prevádzkou. Naša spoločnosť svojím kontajnerovým riešením pre umiestnenie technológie garantuje najvyššiu kvalitu čistenia odpadovej vody so súčasnou úsporou zastavanej plochy, znížením objemu potrebných stavebných prác a znížením časovej náročnosti realizácie projektu.
Dodávka a montáž projektu Intenzifikácia čistiarne odpadových vôd v obci Milpoš úspešne ukončená.
Dodávka a montáž projektu Intenzifikácia čistiarne odpadových vôd v obci Milpoš úspešne ukončená.

V septembri 2019 tím odborníkov našej spoločnosti EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o. pre obec Milpoš odovzdal dielo Intenzifikácie čistiarne odpadových vôd. Stavba zahŕňala viaceré stavebné objekty, vrátane objektu lapača piesku, čerpacej stanice, nitrifikačnej, denitrifikačnej a dosadzovacej nádrže, ako aj prevádzkové súbory mechanického predčistenia, technológie čerpacej stanice, biologickej jednotky, elektrickej prípojky a rozvádzača. Práce okrem dodávky zahŕňali montáž, uvedenie do prevádzky, zaškolenie obsluhy, vypracovanie prevádzkového poriadku a porealizačnej projektovej dokumentácie. Zmodernizovaná čistiareň odpadových vôd s dostatočnou kapacitou po intenzifikácii zariadenia zabezpečí čistenie komunálnych odpadových vôd z obce v požadovanej kvalite čistenia. Dodávky a práce boli odovzdané v termíne a s dodržaním zmluvných podmienok.
Prednáška počas 11. konferencie „Rekonštrukcie stokových sietí a čistiarní odpadových vôd“ na Podbanskom.
Prednáška počas 11. konferencie „Rekonštrukcie stokových sietí a čistiarní odpadových vôd“ na Podbanskom.

16-17. októbra 2019 predniesol riaditeľ našej spoločnosti Ing. Werner Frank a technická riaditeľka Ing. Jana Hodulová prednášku pod názvom „Prečo membrány ešte nenahradili dosadzovacie nádrže. Príčiny nefunkčnosti membrán“ počas 11. bienálnej konferencie „Rekonštrukcie stokových sietí a čistiarní odpadových vôd“, ktorú organizoval Výskumný ústav vodného hospodárstva v spolupráci s MŽP SR, Združením zamestnávateľov vo vodnom hospodárstve na Slovensku, Asociáciou vodárenských spoločností, Asociáciou čistiarenských expertov SR, Slovenskou vodohospodárskou spoločnosťou a Slovenskou vodohospodárskou spoločnosťou v Hoteli Permon na Podbanskom. Cieľom konferencie bolo oboznámiť odbornú verejnosť s najnovšími poznatkami, postupmi a technológiami, umožňujúcimi bezpečné a ekologicky vyhovujúce odvádzanie, čistenie odpadových vôd a nakladanie s čistiarenským kalom; poskytnúť aktuálne informácie o stave v odvádzaní a čistení komunálnych odpadových vôd, o koncepčných a kvalitatívnych faktoroch súvisiacich s výstavbou a rekonštrukciou stokových sietí a ČOV; prezentovať skúsenosti z realizácie rekonštrukcie stokových sietí, mestských a priemyselných čistiarní odpadových vôd. Program konferencie zahŕňal hlavné oblasti: Ekonomický a právny background rekonštrukcie stokových sietí a ČOV; Stav v odvádzaní a čistení komunálnych odpadových vôd; Rekonštrukcia komunálnych ČOV; Stokovanie; Kalové a plynové hospodárstvo; Technológie, procesy a priemyselné znečistenie; Mikropolutanty, drogy, farmaceutiká.
Exkurzia študentov Katedry ekológie a ochrany ŽP Fakulty chemického inžinierstva Univerzity v Užhorode.
- Exkurzia študentov Katedry ekológie a ochrany ŽP Fakulty chemického inžinierstva Univerzity v Užhorode.

Emilia Gluzik, Vedúca Katedry ekológie a ochrany životného prostredia Fakulty chemického inžinierstva Národnej univerzity v Užhorode: Chceme sa poďakovať za možnosť exkurzie našich študentov u výrobcu technológií čistenia odpadovej vody EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o., ktorá sa uskutočnila 2. októbra 2019 v sídle spoločnosti vo Veľkom Slavkove. Naši študenti sa oboznámili s prácou modernej čistiarne odpadových vôd. Bola podpísaná dohoda medzi Katedrou ekológie a ochrany životného prostredia Fakulty chemického inžinierstva Národnej univerzity v Užhorode a spoločnosťou EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o. o spolupráci a absolvovaní priemyselnej praxe študentov. Diskutovalo sa o možnosti zvyšovania kvalifikácie vedeckých a pedagogických pracovníkov odborníkmi spoločnosti EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o. v rôznych mestách a krajinách Európskej únie.
Prečo je veľmi dôležité čistenie odpadových vôd?

Voda je nevyhnutná pre život a je potrebná vo všetkých ľudských činnostiach: poľnohospodárstve a v priemysle...

VODA JE VEĽMI POTREBNÁ.

Môžeme ňou riediť lieky, kyseliny. Môžeme ju znečistiť a potom vyčistiť. Môžeme zmeniť jej skupenstvo.

VODA JE NENAHRADITEĽNÁ.

Voda je na zemeguli v rôznych skupenstvách v konštantnom množstve.

VODA MÁ OBMEDZENÉ ZDROJE.

Na zemi žije v súčasnosti 7,2 mild. ľudí, do konca tohto storočia nás má byť 12 mld – navýšenie o 60%.

SPOTREBA VODY VO SVETE RASTIE.
Denne sa snažíme našim zákazníkom poskytnúť čo najprofesionálnejší prístup pri navrhovaní riešení, pri ich realizácii a pri následnej servisnej činnosti. Kladieme hlavný dôraz na čo hospodárnejšie nakladanie s vodou a na neustále zefektívnenie procesu samotného čistenia.

Budeme veľmi radi, ak si našu stránku pozriete a pridáte sa do našej spoločnej rodiny budovateľov čistejšieho a zdravšieho prostredia...
1800
ukončených projektov
1600
spokojných klientov
26000000
vyčistených litrov vody
30
rokov s vami
Prečo si vybrať práve nás?

Vždy doržíme, čo sľúbime...

SME SILNÝM A STABILNÝM PARTNEROM.

Šetríme Váš čas s dôrazom na flexibilitu a rýchlosť poskytovaných služieb.

SME FLEXIBILNÝM PARTNEROM.

Hlavný dôraz v spoločnosti kladieme na inováciu a zavádzanie nových technológií.

SME INOVATÍVNI A KREATÍVNI.

Naša spoločnosť prostredníctvom svojich dcérskych spoločností pôsobí dlhodobo na globálnom obchodnom trhu.

MÁME MEDZINÁRODNÉ SKÚSENOSTI.
Za odpadovú vodu sa podľa zákona o vodách považuje voda použitá v sídliskách, obciach, domoch, zdravotníckych zariadeniach, poľnohospodárskych prevádzkach, priemyselných závodoch a iných objektoch, keď má po použití zmenenú akosť. Sú tam rozpustené rôzne látky rôzneho zafarbenia a pachu. Patria sem aj vody z nich odtekajúce, ktoré môžu ohroziť kvalitu povrchových a podzemných vôd. Nami ponúkané riešenia sú vhodné pre všetkých týchto "producentov" odpadových vôd.

Ing. Alena Vlčková, starostka obce Jamník, 2019

S poskytovaním prevádzkovania čistiarne odpadových vôd a verejnej kanalizácie v našej obci, ktoré zabezpečuje spoločnosť EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o., sme spokojní. Spracovanie dokumentácie pracovníkmi spoločnosti je v termíne, pracovníci majú ústretovosť pri riešení prípadných technických problémov.

Ing. František Vranay, PhD., Stavebná fakulta TUKE, 2019

S domovou čistiarňou BCTS 1 od spoločnosti EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o. som spokojný, aj keď inštalácia bola uskutočnená iba toho leta. Veľmi vysoko hodnotím prístup celého tímu spoločnosti. Teším sa na bezproblémovú prevádzku čistiarne.

Pavel Haško, starosta obce Lieskovany, 2019

S kvalitou služieb technológov spoločnosti EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o., ktorí pre našu obec zabezpečujú prevádzkovanie čistiarne odpadových vôd a verejnej kanalizácie, sme veľmi spokojní. Ich služby sú vysoko profesionálne.

Jozef Kacvinský, starosta obce Jánovce, 2019

Sme veľmi spokojní s kvalitou služieb spoločnosti EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o., ktorá pre našu obec zabezpečuje prevádzkovanie čistiarne odpadových vôd a verejnej kanalizácie. Považujeme ich služby za vysoko profesionálne.

Obecné nájomné bytové domy v obci Komárovce, 2016

Čistiareň odpadových vôd bola zrealizovaná v r. 2016 pre čistenie odpadových vôd z obecných nájomných bytových domov. Realizáciu, dodávku a montáž čistiarne nám zabezpečila firma ES a takisto nám robia aj technologický servis. S prácou sme spokojní.

František Žoldák, Poprad, 2017

S fungovaním ČOV som veľmi spokojný a viem, že v prípade akéhokoľvek problému sa mám na koho obrátiť, na pracovníkov firmy EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o, ktorí poskytujú bezplatné poradenstvo, starajú sa o svojich zákazníkov aj po rokoch užívania ich čistiarní a poskytujú im servis.

BCTS 1, p. Šmida – Štefanská Huta, 2016

Od firmy EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o. mám čistiareň odpadových vôd už rok a som s jej funkciou, ovládaním veľmi spokojný.

BCTS 1, p. Kováč – starosta obce Kluknava, 2017

Domovú čistiareň mi firma EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o. zrealizovala tento rok. Som spokojný s montážou ako aj zaškolením. Čistiareň funguje správne a bez ťažkostí.

BCTS 6, firma Montrúr s.r.o. Košice, 2016

Firma EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o. nám zrealizovala čistiareň odpadových vôd v r. 2016. Táto firma nám vykonáva aj odborný dohľad a technologický servis. So samotnou čistiarňou ako aj servisom sme spokojní.

Mário Roháč, Handlová, 2019

Som spokojný s domovou čistiarňou BCTS 1 dodanou od spoločnosti EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o. Počas prevádzky čistiarne som zatiaľ nemal žiadne problémy.

ekoservis, cistejsiavoda.sk, membrane system