Loading...
logo spoločnosti EKOSERVIS s.r.o.
infolinka - tel.: 0905 202 502
Loading...

30 ROKOV SKÚSENOSTÍ

V ČISTENÍ ODPADOVÝCH VÔD

PONÚKAME NIELEN PRODUKTY, ALE AJ TECHNOLOGICKÉ RIEŠENIA

VITAJTE NA STRÁNKE SPOLOČNOSTI EKOSERVIS SLOVENSKO S.R.O. - LÍDRA V ČISTENÍ ODPADOVÝCH VôD

Spoločnosť EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o. je postavená na hlavnom princípe ochrany a starostlivosti o čistotu vôd. Je tímom ľudí, ktorí vnímajú najmä srdcom, aké bohaté hodnoty nás obklopujú a ako je nutné ich chrániť. Od jej založenia je jej poslanie úzko spojené s budovaním čistejšieho a zdravšieho prostredia pre náš život, ako aj so zodpovedným prístupom obnovy a zanechania tohto prostredia pre budúcnosť.

Na našich stránkach nájdete prehľad, aké konkrétne riešenia poskytuje naša spoločnosť v čistení odpadových vôd. Popis inovácií, technológií, technických prvkov a systémov, s ktorými sa snažíme o čo najlepšie výsledky pri prinavrátení čistejšej vody do prírody.

Aktuality
September 2020 – Rozšírenie infraštruktúry v obci Trnkov, ČOV – 2 x BCTS 25
September 2020 – Rozšírenie infraštruktúry v obci Trnkov, ČOV – 2 x BCTS 25

V obci Trnkov sme úspešne zrealizovali dodávku a montáž čistiarne odpadových vôd, kontajnerového typu BCTS 25 s technologickým príslušenstvom a kalojemom. Odpadové vody budú po mechanickom predčistení v čerpacej stanici prečerpávané cez rozdeľovací objekt do novo-navrhovaných troch liniek ČOV typu BCTS. Biologická jednotka je kompaktná plastová obdĺžniková nádrž, ktorá je osadená do terénu. Proces čistenia je na základe jemno-bublinovej aerácie prevzdušňovacím systémom. Kal je zahustený v zahusťovači a prečerpávaný do kalojemu.
29. september 2020 – Intenzifikácia ČOV Milpoš, II. etapa
29. september 2020 – Intenzifikácia ČOV Milpoš, II. etapa

Z finančných prostriedkov Environmentálneho fondu ŽP a vlastných prostriedkov obce v septembri 2020 naša spoločnosť realizovala stavebné práce a dodávku technologického zariadenia na stavbe: „Intenzifikácia ČOV Milpoš, Oprava budovy ČOV Milpoš“ Na ČOV bola v rámci II. etapy realizovaná rekonštrukcia jednej biologickej linky ČOV, bol dobudovaný kalojem, prevzdušňovanie a dúchadlá, el. prípojka vrátane technologického rozvádzača ČOV. Po intenzifikácii ČOV dôjde k zlepšeniu technologických parametrov v procese čistenia a zlepšeniu pracovných podmienok ako aj životného prostredia v okolí ČOV.
august 2020 – Dodávka a montáž ČOV Frydman (Nižné Lapše), Poľsko
august 2020 – Dodávka a montáž ČOV Frydman (Nižné Lapše), Poľsko

Náš tím úspešne zrealizoval dodávku a montáž COV typu SBR vrátane montáže nerezovej lavičky do čistiarne. Realizácia diela prebehla v súlade s dohodnutým časovým harmonogramom prác a v požadovanej kvalite.
22. august 2020 – Modernizácia ČOV Tylmanowa - Ochotnica Dolna, Poľsko
22. august 2020 – Modernizácia ČOV Tylmanowa - Ochotnica Dolna, Poľsko

Náš tím úspešne zrealizoval zákazku modernizácie existujúcich 6 ks reaktorov a dodávku nového reaktora s príslušenstvom a súvisiacimi oceľovými konštrukciami na čistiarni ČOV Ochotnica-Tylmanowa v Poľsku.
1 – 2. júl 2020 – Dozorný a upgrade audit podľa ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 a ISO 45001:2018
1 – 2. júl 2020 – Dozorný a upgrade audit podľa ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 a ISO 45001:2018

V našej spoločnosti začiatkom júla úspešne prebehol 2. dozorný a up grade audit podľa noriem upravujúcich systém manažérstva kvality, environmentu a bezpečnosti. Certifikačná spoločnosť 3EC International a.s. konštatovala spokojnosť so zavedeným systémom.
Prečo je veľmi dôležité čistenie odpadových vôd?

Voda je nevyhnutná pre život a je potrebná vo všetkých ľudských činnostiach: poľnohospodárstve a v priemysle...

VODA JE VEĽMI POTREBNÁ.

Môžeme ňou riediť lieky, kyseliny. Môžeme ju znečistiť a potom vyčistiť. Môžeme zmeniť jej skupenstvo.

VODA JE NENAHRADITEĽNÁ.

Voda je na zemeguli v rôznych skupenstvách v konštantnom množstve.

VODA MÁ OBMEDZENÉ ZDROJE.

Na zemi žije v súčasnosti 7,2 mild. ľudí, do konca tohto storočia nás má byť 12 mld – navýšenie o 60%.

SPOTREBA VODY VO SVETE RASTIE.
Denne sa snažíme našim zákazníkom poskytnúť čo najprofesionálnejší prístup pri navrhovaní riešení, pri ich realizácii a pri následnej servisnej činnosti. Kladieme hlavný dôraz na čo hospodárnejšie nakladanie s vodou a na neustále zefektívnenie procesu samotného čistenia.

Budeme veľmi radi, ak si našu stránku pozriete a pridáte sa do našej spoločnej rodiny budovateľov čistejšieho a zdravšieho prostredia...
1800
ukončených projektov
1600
spokojných klientov
26000000
vyčistených litrov vody
30
rokov s vami
Prečo si vybrať práve nás?

Vždy doržíme, čo sľúbime...

SME SILNÝM A STABILNÝM PARTNEROM.

Šetríme Váš čas s dôrazom na flexibilitu a rýchlosť poskytovaných služieb.

SME FLEXIBILNÝM PARTNEROM.

Hlavný dôraz v spoločnosti kladieme na inováciu a zavádzanie nových technológií.

SME INOVATÍVNI A KREATÍVNI.

Naša spoločnosť prostredníctvom svojich dcérskych spoločností pôsobí dlhodobo na globálnom obchodnom trhu.

MÁME MEDZINÁRODNÉ SKÚSENOSTI.
Za odpadovú vodu sa podľa zákona o vodách považuje voda použitá v sídliskách, obciach, domoch, zdravotníckych zariadeniach, poľnohospodárskych prevádzkach, priemyselných závodoch a iných objektoch, keď má po použití zmenenú akosť. Sú tam rozpustené rôzne látky rôzneho zafarbenia a pachu. Patria sem aj vody z nich odtekajúce, ktoré môžu ohroziť kvalitu povrchových a podzemných vôd. Nami ponúkané riešenia sú vhodné pre všetkých týchto "producentov" odpadových vôd.

Ing. Alena Vlčková, starostka obce Jamník, 2019

S poskytovaním prevádzkovania čistiarne odpadových vôd a verejnej kanalizácie v našej obci, ktoré zabezpečuje spoločnosť EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o., sme spokojní. Spracovanie dokumentácie pracovníkmi spoločnosti je v termíne, pracovníci majú ústretovosť pri riešení prípadných technických problémov.

Ing. František Vranay, PhD., Stavebná fakulta TUKE, 2019

S domovou čistiarňou BCTS 1 od spoločnosti EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o. som spokojný, aj keď inštalácia bola uskutočnená iba toho leta. Veľmi vysoko hodnotím prístup celého tímu spoločnosti. Teším sa na bezproblémovú prevádzku čistiarne.

Pavel Haško, starosta obce Lieskovany, 2019

S kvalitou služieb technológov spoločnosti EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o., ktorí pre našu obec zabezpečujú prevádzkovanie čistiarne odpadových vôd a verejnej kanalizácie, sme veľmi spokojní. Ich služby sú vysoko profesionálne.

Jozef Kacvinský, starosta obce Jánovce, 2019

Sme veľmi spokojní s kvalitou služieb spoločnosti EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o., ktorá pre našu obec zabezpečuje prevádzkovanie čistiarne odpadových vôd a verejnej kanalizácie. Považujeme ich služby za vysoko profesionálne.

Obecné nájomné bytové domy v obci Komárovce, 2016

Čistiareň odpadových vôd bola zrealizovaná v r. 2016 pre čistenie odpadových vôd z obecných nájomných bytových domov. Realizáciu, dodávku a montáž čistiarne nám zabezpečila firma ES a takisto nám robia aj technologický servis. S prácou sme spokojní.

František Žoldák, Poprad, 2017

S fungovaním ČOV som veľmi spokojný a viem, že v prípade akéhokoľvek problému sa mám na koho obrátiť, na pracovníkov firmy EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o, ktorí poskytujú bezplatné poradenstvo, starajú sa o svojich zákazníkov aj po rokoch užívania ich čistiarní a poskytujú im servis.

BCTS 1, p. Šmida – Štefanská Huta, 2016

Od firmy EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o. mám čistiareň odpadových vôd už rok a som s jej funkciou, ovládaním veľmi spokojný.

BCTS 1, p. Kováč – starosta obce Kluknava, 2017

Domovú čistiareň mi firma EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o. zrealizovala tento rok. Som spokojný s montážou ako aj zaškolením. Čistiareň funguje správne a bez ťažkostí.

BCTS 6, firma Montrúr s.r.o. Košice, 2016

Firma EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o. nám zrealizovala čistiareň odpadových vôd v r. 2016. Táto firma nám vykonáva aj odborný dohľad a technologický servis. So samotnou čistiarňou ako aj servisom sme spokojní.

Mário Roháč, Handlová, 2019

Som spokojný s domovou čistiarňou BCTS 1 dodanou od spoločnosti EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o. Počas prevádzky čistiarne som zatiaľ nemal žiadne problémy.

ekoservis, cistejsiavoda.sk, membrane system