Loading...
logo spoločnosti EKOSERVIS s.r.o.
Loading...

MERANIE PRIETOKU - množstva vôd

meranie prietoku
Meranie prietoku
Množstvo odpadových vôd vypúšťaných do verejnej kanalizácie sa zabezpečuje technicky vhodným meradlom. Rozhodnutie o schválení typu meradla s obmedzením platí najviac dva roky. Pred ukončením platnosti meradla je potrebné požiadať o nasledovnú kalibráciu a certifikáciu určeného meradla. Túto činnosť vykonáva oprávnená organizácia v zmysle Zákona č. 142/2000 Z. z. o metrológii a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Meranie množstva odpadových vôd na čistiarni odpadových vôd:
V otvorenom žľabe
- Parshallov žľab
- Venturiho žľab
- Thomsonov prepad
V potrubiach - Indukčný prietokomer
- Objemové
Naša spoločnosť vyrobí žľab podľa požiadaviek investora a metrológie.
Elektronický registračný prietokomer množstva vod - záznam meraných veličín:
- okamžitý prietok / l.s-1 /, denný prietok Q24 / m3 .d-1 /, celkové množstvo vôd od začiatku mesiaca, celkové množstvo vôd od začiatku roka, meranie výšky hladiny, pamäť: cca 3 000 záznamov, 256 BYTE pre štatistiku
Možnosti použitia - Pre meranie výšok hladín, prietoku a množstva vôd s otvorenou hladinou:
pitné, splaškové, priemyselné, povrchové, dažďové, podzemné chemické, vody silne znečistené, s penou na hladine
Garancie
Predmetný typ prístroja má vykonanú typovú skúšku SMÚ v Bratislave v zmysle Zákona o metrológii č.142/2002 Z.z. je zaradený do skupiny určených fakturačných meradiel. Na zariadenie je záručná doba 24 mesiacov. Zabezpečujeme záručný a pozáručný servis do 24, max. do 48 hodín /So, Ne, Sv/ od nahlásenia poruchy.

ukážky našich produktov

meranie prietoku
meranie prietoku
meranie prietoku
meranie prietoku
meranie prietoku