Loading...
logo spoločnosti EKOSERVIS s.r.o.
Loading...
membárnový systém

6000 - 40000 obyvateľov, 1200 - 9000 m 3 /deň

čistenie odpadových vôd - nové technológie
Opätovné využívanie vyčistených odpadových vôd bolo identifikované ako priorita na úrovni Európskej komisie. V roku 2013 bol podľa EÚ tento spôsob označený ako životaschopný alternatívny zdroj vody hlavne v oblastiach s obmedzenými zdrojmi pitnej vody. V roku 2015 bol zahájený vývoj na kvalitu vyčistenej odpadovej vody a jej využitie pre poľnohospodárske závlahy a obnovovanie podzemných vôd. Biologický systém čistenia odpadových vôd s „membránovým dosadzovákom“ nám prináša nové technické, technologické, prevádzkové a legislatívne možnosti v praxi. Membrána v procese čistenia sa stáva prostriedkom na zabezpečenie požiadaviek EÚ a potrieb pre ľudstvo na zemi.
proces čistenia odpadovej vody s membránovým dosadzovákom
Odpadové vody kanalizačnými potrubiami sú zvedené do ČOV, ktorá je umiestnená v suteréne budovy. Po ich vyčistení v ČOV s membránovou technológiou a následnou úpravou sa budú prečerpávať do vodojemu pre úžitkovú vodu, ktorý je umiestnený v hornej časti budovy. Z rozvodného potrubia pre úžitkovú vodu sa bude odoberať ako sanitárna voda na upratovanie, na splachovanie WC a zalievanie zelene.
membránový dosadzovák
Po niekoľkoročnom vývoji prišla na trh technológia, ktorá umožňuje prostú sedimentáciu nahradiť filtráciou. Vyčistená odpadová voda po filtrácii tak dosahuje niekoľkonásobne lepšiu kvalitu ako pri konvenčnom spôsobe. Nová technológia – Membránový dosadzovák - predstavuje revolučnú zmenu v technológii čistenia odpadových vôd pri oddeľovaní kalového substrátu od vyčistenej odpadovej vody. Použitie „biologického systému s uplatnením membránového dosadzováku“ nám dovoľuje upraviť parametre v ČOV na oveľa výhodnejšie podmienky. Odpadá nám stavebný objekt dosadzovacej nádrže a s tým spojená prevádzková náročnosť. Prevádzku a proces čistenia vieme riadiť prenosom údajov na diaľku, čím zvýšime kontrolu nad čistiarňou a dokážeme znížiť aj prevádzkové náklady.
membárnový systém - schéma
Recyklácia – možnosti a perspektíva využívania vyčistenej odpadovej vody po membránovej filtrácii
Membránová filtrácia nám vytvára nové podmienky v technologickom procese čistenia a poskytuje vysokú kvalitu vyčistených odpadových vôd s možnosťou ich ďalšieho využívania. Vyčistená odpadová voda sa tak stáva produktom pre jej ďalšie využívanie, teda na jej recykláciu. Perspektíva a budúcnosť je zavádzanie tejto technológie s membránovým dosadzovákom na všetkých úrovniach čistenia odpadových vôd ako pre malé a stredné, tak aj pre veľké aglomerácie do života.
membárnový systém - schéma
AKÉ MÁME MOŽNOSTI RECYKLÁCIE A VYUŽITIA VYČISTENEJ ODPADOVEJ VODY?
V rodinných domoch Vyčistené odpadové vody z ČOV s membránovou filtráciou sa budú akumulovať v nádrži, odkiaľ ich je možné ďalej odoberať ako vodu úžitkovú na polievanie zelene alebo na splachovanie WC pri vybudovaní dvojitého rozvodu vody v dome.
V aglomeráciách – ostrovných sídelných útvaroch, IBV Odpadové vody z aglomerácie sú zvedené do centrálnej membránovej ČOV. Po vyčistení sa budú akumulovať v nádrži a čerpať do spotrebiska ako voda úžitková na polievanie zelene alebo na splachovanie WC.
V mestských obchodných a priemyselných centrách Odpadové vody sú kanalizačnými potrubiami zvedené do ČOV, ktorá je umiestnená v suteréne budovy. Po ich vyčistení v ČOV s membránovou technológiou a následnou úpravou sa budú prečerpávať do vodojemu pre úžitkovú vodu, ktorý je umiestnený v hornej časti budovy. Z rozvodného potrubia pre úžitkovú vodu sa voda bude odoberať ako sanitárna voda na upratovanie, na splachovanie WC a zalievanie zelene.
NAMI PONÚKANÉ RIEŠENIA SU URČENÉ PRE:

RODINNÉ DOMY

Aglomerácie – ostrovné sídelné útvary

Mestské a obchodné centrá

priemysel
Prínos pre spoločnosť
Úspory finančných prostriedkov v investičnej výstavbe viac ako 20%.
Pri rekonštrukciách ČOV zvýšenie kapacity o 100% v tých istých nádržiach.
Zníženie nákladov na prevádzku o viac ako 10%.
Zníženie celkovej zastavanej plochy pri výstavbe ČOV o 1/3 až 1/2.
Vysoká kvalita vyčistenej vody ako produktu na recykláciu.
rekonštrukcie starých čistiarní odpadových vôd
V tých istých nádržiach s tými istými objemami sa dosiahne: ► zvýšenie kapacity na 200 až 250 % ► intenzifikáciou novou technológiou dosiahneme vyššiu kvalitu odpadových vôd ► automatická prevádzka, zvýšenie spoľahlivosti prevádzky a kvalita vyčistenej odpadovej vody ► zníženie nákladov na rekonštrukciu ► riadenie prevádzky z centra a zníženie nákladov na obsluhu ► vysoká kvalita vyčistených odpadových vôd s možnosťou využitia na recykláciu
výstavba nových čistiarní odpadových vôd
► nie je potrebné vybudovať dosadzovaciu nádrž ► zvýšením koncentrácie kalového substrátu v biologickom procese o viac ako 100% postačujú iba 50% objemy nádrží ako pri konvenčnom riešení ► výrazné zníženie zastavanej plochy územia ako pri konvenčnom prevedení ČOV ► zníženie nákladov na investičnú výstavbu ► vysoký stupeň automatizácie a riadenie prevádzky ČOV z centra ► vysoká kvalita vyčistenej odpadovej vody s možnosťou využitia na recykláciu
revolučnosť technológie
Revolučnosť tejto technológie v čistení odpadových vôd je jej budúcnosť. Znižuje náklady na investičnú výstavbu ako aj prevádzkové náklady a zabezpečuje vysokú úroveň riadenia prevádzky na diaľku, pričom vyčistená odpadová voda dosahuje kvalitu pitnej vody.
technologická podpora
Nastáva obdobie oboznamovania sa s týmito možnosťami čistenia odpadových vôd a preteky architektov, urbanistov a projektantov pri zavádzaní tejto technológie do praxe. EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o. ako nositeľ tejto technológie poskytuje všetky podporné činnosti pre projektovanie, realizáciu a servis.

ukážky našich produktov

membránový systém čistenia odpadových vôd
membránový systém čistenia odpadových vôd
membránový systém čistenia odpadových vôd
membránový systém čistenia odpadových vôd
membránový systém čistenia odpadových vôd
membránový systém čistenia odpadových vôd