Loading...
logo spoločnosti EKOSERVIS s.r.o.
Loading...

DOMOVÉ ČISTIARNE ODPADOVÝCH VôD

domové čistiarne odpadových vôd

1-60 obyvateľov, BCTS 1 – 6, 0,3 – 7,5 m 3 /deň

Malé domové ČOV - Domové čistiarne odpadových vôd
Sú určené pre rodinné domy, samostatné a skupinové, penzióny, bytovky, reštaurácie, bufety, školy, lyžiarske centrá, chaty, malé prevádzky.
ROZDELENIE - VEĽKOSTNÁ RADA
 od 1 – 6 osôb  od 7 – 10 osôb  od 11 -15 osôb  od 16 –19 osôb  od 20 –30 osôb  od 31 -39 osôb  od 40 -60 osôb
 BCTS 1  BCTS 1,5  BCTS 2  BCTS 3  BCTS 4  BCTS 5  BCTS 6
Výhody a prednosti systému BCTS 1-6
- ekonomickejšie ako žumpa, dodávka do 10 dní, malé nároky na plochu, minimum stavebných prác, montáž a uvedenie do prevádzky za 1 deň, minimálna údržba, bez zápachu, tichý chod, dlhodobá životnosť
Čo je to BCTS?
Biokompaktný systém na čistenie odpadovej vody (Bio Compact Treatment System). Vyprodukovaný prebytočný kal sa odvodňuje a možno ho použiť do kompostu alebo likvidovať s domovým odpadom. Vyčistenú vodu možno vypúšťať do recipientu, podmoku alebo akumulovať do zásobnej nádrže na ďalšie využívanie.
Domové ČOV BCTS 1 – 6
Slúžia pre čistenie odpadových vôd z malých zdrojov znečistenia ako sú rodinné domy samostatné a skupinové, penzióny, bytovky, reštaurácie, bufety, školy, lyžiarske centrá, chaty, malé prevádzky…. ČOV v typovom rade sú navrhnuté pre 2 až 60 ekvivalentných obyvateľov /EO/ so zachovaním denného zaťaženia na 1 EO u množstva odpadových vôd Q24 =150 l a znečistenia BSK5 = 60 g za deň. Pozostávajú z jednej nádrže kruhového tvaru, ktorá je prevedená z plastov. Vo vnútri nádrže sú stenami z plastov vytvorené priestory denitrifikačný, nitrifikačný a separačný. Takto vytvorené technické riešenie odbúrava organické znečistenie, dusík ako aj fosfor. Produkované druhotné znečistenie z ČOV je len vo forme odvodneného kalu o sušine 15 až 20 %, ktorý je možné použiť do kompostov, na zeleň, resp. likvidovať s komunálnym odpadom. I napriek tomu, že ČOV je umiestnená blízko zdroja znečistenia, zhrabky vďaka dokonalému riešeniu hrubého predčistenia nevznikajú.
Prevádzka ČOV BCTS 1 – 6
Vyznačuje sa tichým chodom, dlhodobou životnosťou a jednoduchou obsluhou, ktorú si vykonáva každý vlastník. Prebytočný kal z procesu čistenia nezapácha a likviduje sa v tuhej forme. Odpadovú vodu je možné vypúšťať do recipientu, podmoku, alebo používať na polievanie zelene.
Procesy čistenia
Všetky procesy čistenia prebiehajú autoregulačne v priebehu týždňa, resp. dlhšieho časového obdobia. ČOV je riadená automaticky, obsluha je občasná /1 krát týždenne/ a spočíva v kontrole chodu dúchadla, technických a technologických parametrov.
Technické riešenie
Je veľmi variabilné a umožňuje vyhovieť želaniam zákazníka. ČOV môže byť umiestnená pod terénom nad terénom, v zeleni, zastrešená, v suteréne domu, v existujúcom septiku alebo v žumpe. Môže byť zakrytá poklopom /drevený, PVC, plechový/, alebo otvorená /v budove/.
Požiadavky a nároky
Pre prevádzku ČOV nie sú potrebné suroviny a chemikálie. Pracuje na princípe biologického čistenia. K tejto činnosti je potrebná elektrická energia. Technologické parametre, technické údaje, možnosť ľubovoľného nastavenia nádrže podľa hĺbky kanalizácie.
Servis, záruka a opravy
Technologický a technický servis do 24 hodín, na základe uzatvorenej dohody, respektíve na požiadanie. Záručná doba na ČOV je 24 mesiacov od uvedenia do prevádzky. Opravy do 24 hodín.
Certifikácia výrobku
Čistiarne BCTS získali súhlas Ministerstva zdravotníctva SR č. 9261/2001 – ŠZSR, Certifikát č. 00552/104/2/2002, Certifikát preukázania zhody č. 0902A/02/0036/1/C/C03 vydaný Technickým skúšobným ústavom v Piešťanoch a Certifikát preukázania zhody vlastností s technickými a právnymi požiadavkami: Certifikát č. 00079/104/2/2008 zo dňa 6.11.2008 Čistiarne odpadových vôd typ BCTS variant BCTS 1 – BCTS 6.

ukážky našich produktov

domové čistiarne odpadových vôd
domové čistiarne odpadových vôd
domové čistiarne odpadových vôd
domové čistiarne odpadových vôd
domové čistiarne odpadových vôd
domové čistiarne odpadových vôd
domové čistiarne odpadových vôd
domové čistiarne odpadových vôd
domové čistiarne odpadových vôd
domové čistiarne odpadových vôd
domové čistiarne odpadových vôd
domové čistiarne odpadových vôd
domové čistiarne odpadových vôd
domové čistiarne odpadových vôd
domové čistiarne odpadových vôd